نویسنده = حسین کاویان فر
ساخت و بررسی ویژگی‌های روان ‌سنجی پرسشنامه ریسک‌پذیری در ازدواج

دوره 8، شماره 30، آذر 1398، صفحه 77-90

حسین کاویان فر؛ منیره کردلو؛ معصومه بهرامی


ساخت و اعتباریابی مقیاس مسئولیت‌پذیری بزرگسالان با تأکید بر تئوری انتخاب گلاسر

دوره 5، شماره 17، شهریور 1395، صفحه 7-23

منیره کردلو؛ حسین کاویان فر؛ معصومه بهرامی