نویسنده = محمدرضا محمدی سلیمانی
ساخت و هنجاریابی آزمون توانایی پیشگیری از اچ آی وی

دوره 6، شماره 24، خرداد 1397، صفحه 107-118

شهرزاد سنجری؛ فوزیه رفعتی؛ علی کمالی؛ محمدرضا محمدی سلیمانی