نویسنده = حسن پاشا شریفی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی مقیاس جو یادگیری ادراک شده (LCQ)

دوره 7، شماره 26، پاییز 1397، صفحه 25-33

مریم متقیان؛ مالک میرهاشمی؛ حسن پاشا شریفی


4. ساخت و هنجاریابی آزمون تشخیص توانایی شناختی کودکان

دوره 6، شماره 22، پاییز 1396، صفحه 7-18

مرضیه غلامی توران پشتی غلامی توران پشتی؛ علی دلاور؛ حسن پاشا شریفی؛ نسترن شریفی