نویسنده = حسن پاشا شریفی
بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی مقیاس فرسودگی شغلی در داوران فوتبال

دوره 10، شماره 39، اسفند 1400

حمیدرضا شمس راوندی؛ حسن پاشا شریفی؛ حمزه گنجی


بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی مقیاس جو یادگیری ادراک شده (LCQ)

دوره 7، شماره 26، آذر 1397، صفحه 25-33

مریم متقیان؛ مالک میرهاشمی؛ حسن پاشا شریفی


ساخت و هنجاریابی آزمون تشخیص توانایی شناختی کودکان

دوره 6، شماره 22، آذر 1396، صفحه 7-18

مرضیه غلامی توران پشتی غلامی توران پشتی؛ علی دلاور؛ حسن پاشا شریفی؛ نسترن شریفی