نویسنده = بیوک تاجری
بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه انگیزه درونی (IMI )

دوره 8، شماره 30، آذر 1398، صفحه 29-44

ناهید حمل دار؛ مسعود گرامی پور؛ بیوک تاجری


ساخت و رواسازی پرسشنامه سنجش رفتار شغلی بر اساس رویکرد صفات شخصیت

دوره 6، شماره 23، اسفند 1396، صفحه 115-173

مهسا جاویدی فر؛ بیوک تاجری؛ صادق تقی لو