نویسنده = سرورالسادات سیاح
ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه کیفیت زندگی خانواده (FQOL) بر اساس نظریه سؤال- پاسخ(IRT)

دوره 7، شماره 25، شهریور 1397، صفحه 23-37

ابوالفضل قدمی؛ سرورالسادات سیاح؛ فاطمه آزادی


بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه نوموفوبیا (بی‌موبایل هراسی) در بین دانشجویان ایرانی

دوره 6، شماره 23، اسفند 1396، صفحه 7-25

سرورالسادات سیاح؛ ابوالفضل قدمی؛ فاطمه آزادی