نویسنده = ناصر صبحی قراملکی
ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی پرسشنامه انگیزه خود‌ارائه‌گری در فعالیت بدنی

دوره 10، شماره 38، آذر 1400

بهروز اکبرزاده؛ ناصر صبحی قراملکی؛ سعید آهار؛ مژگان فلاح


ساخت و هنجاریابی مقیاس سبک‌های پرخاشگری ورزشی: ابزاری مبتنی بر نظریه شخصیت میلون

دوره 8، شماره 32، خرداد 1399، صفحه 65-80

سیدمحمدرضا علوی زاده؛ ناصر صبحی قراملکی؛ شهرام مامی؛ جهانشا محمدزاده؛ وحید احمدی