نویسنده = فوزیه الهام پور
بررسی پایایی و روایی پرسشنامه سرسختی در دانش‌آموزان

دوره 7، شماره 25، شهریور 1397، صفحه 117-132

فوزیه الهام پور؛ حمزه گنجی