نویسنده = رسول کردنوقابی
رابطة غیر مستقیم هویت اطلاعاتی، هویت هنجاری و هویت سردرگم- اجتنابی با سرمایة روان‌شناختی

دوره 6، شماره 24، خرداد 1397، صفحه 137-150

آرزو نجاتیان تنها؛ حمزه گنجی؛ رسول کردنوقابی