نویسنده = فریبرز درتاج
اثربخشی معنویت درمانی بر تعدیل باورهای فراشناخت فرزندان جانبازان PTSD

دوره 9، شماره 35، اسفند 1399

بهزاد علی گوهری؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی؛ فریبرز درتاج؛ فرهاد جمهری


بررسی ساختار عاملی و اعتبار یابی مقیاس سرسختی ذهنی در دانش‌آموزان دبیرستان

دوره 9، شماره 34، آذر 1399، صفحه 39-56

بتول طامه؛ فریبرز درتاج؛ ابوطالب سعادتی شامیر؛ نورعلی فرخی