نویسنده = اصغر مینائی
پرخاشگری سایبری در نوجوانان: یک مطالعه روانسنجی

دوره 10، شماره 40، خرداد 1401، صفحه 37-49

اصغر مینائی؛ بهروز کاظمی دانا