نویسنده = حسین شعبانی
استاندارد سازی پرسشنامه ابعاد آسیب شناسی شخصیت(DAPP-BQ) در کارکنان مراجع قضایی تهران

دوره 7، شماره 25، شهریور 1397، صفحه 59-81

حسین شعبانی؛ فاطمه بیت‌اله اله‌کبر؛ نرگس بهشتی