نویسنده = ماندانا سپنتا
بررسی پایایی و روایی مقیاس بهزیستی روان شناختی کودکان (PWB-c)

دوره 9، شماره 35، اسفند 1399

ماندانا سپنتا؛ احمد عابدی