نویسنده = حوریه قنبری
ویژگی های روان سنجی عزت نفس روزنبرگ

دوره 10، شماره 40، خرداد 1401

فاطمه ضیایی؛ حوریه قنبری