نویسنده = کمال محبوبی
رابطه‌ی برنامه‌ درسی پنهان با خلاقیت دانشجویان دانشگاه پیام نور

دوره 8، شماره 31، اسفند 1398، صفحه 127-136

طاهر محبوبی؛ کمال محبوبی؛ هانیه بدیعی؛ خدیجه ندری؛ امیرمحمد خندان


رابطه سرمایه روان شناختی و باورهای انگیزشی با عملکرد آموزشی دبیران مقطع متوسطه شهرستان بوکان

دوره 7، شماره 28، خرداد 1398، صفحه 127-147

مریم سلطانیان زاده؛ کمال محبوبی؛ خدیجه ندری؛ هانیه بدیعی