نویسنده = محمدرضا اسدی یونسی
ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس خودکارآمدی ریاضی در دانش آموزان ابتدایی

دوره 10، شماره 37، شهریور 1400

مهدی حسنی؛ رضا دستجردی؛ محمدرضا اسدی یونسی؛ مجید پاکدامن