نویسنده = زهرا طریقت رام
اعتبار و روایی پرسشنامه شعردرمانی

دوره 10، شماره 40، خرداد 1401، صفحه 21-35

علی اکبر صلاحی؛ سهیلا خالقی تبار؛ محدثه آقابراری گاوزنی؛ مهسا ذوالفقاری؛ زهرا طریقت رام؛ مهدی غلامیان؛ شکوفه گلرخیان