نویسنده = سیمین حسینیان
ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی پرسشنامه سوق دهنده‌ها در دانشجویان ایرانی

دوره 10، شماره 39، اسفند 1400

گشاو شریفی؛ عباس عبداللهی؛ سیمین حسینیان