نویسنده = مجتبی حبیبی
بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی و ساختار عاملی نسخه کوتاه فارسی مقیاس دشواری در تنظیم هیجان

دوره 9، شماره 35، اسفند 1399، صفحه 69-84

هاشم جبرائیلی؛ علیرضا مرادی؛ مجتبی حبیبی


بررسی ویژگی روایی و اعتبار سیاهه چندبعدی شناخت کمال‌گرایی در پرستاران شهر تهران

دوره 5، شماره 18، آذر 1395، صفحه 79-98

رقیه نوری پور لیاولی؛ سیمین حسینیان؛ مجتبی حبیبی؛ علیرضا سلیمی‌نیا؛ مهدی دهستانی؛ مسعود حجازی