نویسنده = امید شکری
تحلیل روان‌سنجی نسخة فارسی مقیاس فریبکاری تحصیلی در دانشجویان

دوره 8، شماره 30، آذر 1398، صفحه 61-76

امید شکری؛ سمانه عباس زاده


مشخصه‌های روان‌سنجی نسخة فارسی سیاهة شخصیت خودشیفته در زوجین ایرانی: ساختار عاملی، روایی و پایایی

دوره 7، شماره 28، خرداد 1398، صفحه 149-171

رضوان محمدشارونی؛ مرجان حسین زاده تقوایی؛ امید شکری؛ عصمت دانش؛ احمد برجعلی