نویسنده = خدیجه ابوالمعالی الحسینی
اثربخشی معنویت درمانی بر تعدیل باورهای فراشناخت فرزندان جانبازان PTSD

دوره 9، شماره 35، اسفند 1399

بهزاد علی گوهری؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی؛ فریبرز درتاج؛ فرهاد جمهری


استانداردسازی نسخه ایرانی مقیاس باورهای غیرعقلانی نوجوان برنارد

دوره 9، شماره 35، اسفند 1399، صفحه 85-103

زهرا مصباح؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی؛ فریده حمیدی


تبیین نقش خلاقیت و سبک های تفکر با پیشرفت تحصیلی با میانجی‌گری انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان

دوره 9، شماره 34، آذر 1399، صفحه 57-81

حمید همرنگ؛ افسانه قنبری پناه؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی؛ مژگان سپاه منصور


ویژگی‌های جمعیت‌شناختی، پرسشنامۀ شخصیتی نئو (NEO PI-R) و فهرست عوارض SCL 90 R در پیش‌بینی تمایل به مصرف مواد توهم‌زا

دوره 9، شماره 34، آذر 1399، صفحه 113-132

مهدی گنجی؛ مهرداد ثابت؛ حمزه گنجی؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی


بررسی روایی و اعتبار نسخه فارسی پرسشنامه خودکنترلی در دانشجویان

دوره 8، شماره 32، خرداد 1399، صفحه 107-123

منیز آزادمنش؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی؛ اکبر محمدی