نویسنده = مالک میرهاشمی
بررسی ویژگی‏های روان‏سنجی پرسش‏نامه بالینی نوجوانان میلون(MACI)

دوره 8، شماره 32، خرداد 1399، صفحه 81-106

کیقباد منصوری؛ محسن جدیدی؛ مالک میرهاشمی


بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی مقیاس جو یادگیری ادراک شده (LCQ)

دوره 7، شماره 26، آذر 1397، صفحه 25-33

مریم متقیان؛ مالک میرهاشمی؛ حسن پاشا شریفی