نویسنده = افسانه قنبری پناه
تبیین نقش خلاقیت و سبک های تفکر با پیشرفت تحصیلی با میانجی‌گری انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان

دوره 9، شماره 34، آذر 1399، صفحه 57-81

حمید همرنگ؛ افسانه قنبری پناه؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی؛ مژگان سپاه منصور


ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان

دوره 4، شماره 14، آذر 1394، صفحه 1-11

لیلا پازوکی؛ رویا کوچک انتظار؛ افسانه قنبری پناه