نویسنده = آدیس کراسکیان موجمباری
(BCSS) تعیین ویژگی های روانسنجی مقیاس کوتاه طرحواره های بنیادین

دوره 10، شماره 37، شهریور 1400

زهرا حسین پور؛ آدیس کراسکیان موجمباری


ویژگی‌های روان‌سنجی شاخص روابط خانوادگی (IFR) در دانش‌آموزان

دوره 4، شماره 16، خرداد 1395، صفحه 1-17

فرشته ترکاشوند؛ آدیس کراسکیان موجمباری