نویسنده = حسن پاشا شریفی
ساخت و اعتبار یابی پرسشنامه نگرش به تحصیل و آینده شغلی در بین دانشجویان

دوره 6، شماره 21، شهریور 1396، صفحه 83-115

هاجر تارویردی زاده؛ حسن پاشا شریفی؛ هائیده صابری


سنجش سهم وراثت و محیط در خلاقیت دانش‌آموزان دبیرستانی شهر تهران

دوره 4، شماره 13، شهریور 1394، صفحه 1-15

المیرا زارع؛ حسن پاشا شریفی؛ نسرین باقری