نویسنده = هائیده صابری
ساخت و اعتباریابی پرسشنامه تمایل به مشارکت اجتماعی

دوره 9، شماره 34، آذر 1399، صفحه 7-24

آرنوش درستکار؛ هائیده صابری؛ نسرین باقری


ساخت و اعتبار یابی پرسشنامه نگرش به تحصیل و آینده شغلی در بین دانشجویان

دوره 6، شماره 21، شهریور 1396، صفحه 83-115

هاجر تارویردی زاده؛ حسن پاشا شریفی؛ هائیده صابری