کلیدواژه‌ها = تحلیل عاملی (اکتشافی وتائیدی) روایی سازه
(BCSS) تعیین ویژگی های روانسنجی مقیاس کوتاه طرحواره های بنیادین

دوره 10، شماره 37، شهریور 1400

زهرا حسین پور؛ آدیس کراسکیان موجمباری