کلیدواژه‌ها = "شرایط مدرسه"
شاخص های روانسنجی پرسشنامه بهزیستی مدرسه کونو، آلانن، لینتونن و ریمپلا 2002

دوره 10، شماره 38، آذر 1400، صفحه 33-45

فاطمه سلاطی؛ جواد کاوسیان؛ مهدی عرب زاده