کلیدواژه‌ها = عواطف خودآگاه
تدوین الگوی بخشش بر اساس باور به دنیای عادلانه /ناعادلانه با میانجیگر ی عواطف خودآگاه

دوره 10، شماره 38، آذر 1400، صفحه 20-31

طاهره جولانیان؛ هایده صابری؛ سیمین بشردوست