کلیدواژه‌ها = روی‌آوری
ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی پرسشنامه انگیزه خود‌ارائه‌گری در فعالیت بدنی

دوره 10، شماره 38، آذر 1400

بهروز اکبرزاده؛ ناصر صبحی قراملکی؛ سعید آهار؛ مژگان فلاح