کلیدواژه‌ها = دانش آموزان متوسطه دوم
ساخت و هنجاریابی اولیه مقیاس میل به رفتارهای پر خطر در میان نوجوانان دختر

دوره 10، شماره 38، آذر 1400

فاطمه پاکی؛ زهرا یوسفی،؛ محسن گل پرور