کلیدواژه‌ها = روانسنجی
ویژگی‌های روانسجی مقیاس شناخت اجتماعی در بین دانش آموزان

دوره 10، شماره 39، اسفند 1400

معصومه پاشانجاتی؛ رضا نیک بخش؛ فریده شریفی فر


ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی پرسشنامه سوق دهنده‌ها در دانشجویان ایرانی

دوره 10، شماره 39، اسفند 1400

گشاو شریفی؛ عباس عبداللهی؛ سیمین حسینیان