کلیدواژه‌ها = کارکنان
بررسی ویژگی‌های روا‌ن‌سنجی پرسش‌نامه پذیرش و عمل مربوط به کار (WAAQ)

دوره 10، شماره 39، اسفند 1400

محمدصادق ساریزاده؛ پرویز صباحی؛ فاطمه اکبری