کلیدواژه‌ها = معنویت
بررسی ویژگی‌های روان سنجی پرسشنامه دین‌داری و معنویت کودکان هرناندز (RaSSY)

دوره 9، شماره 34، آذر 1399، صفحه 133-144

شهناز نوحی؛ مسعود جان بزرگی؛ ملکه ناصری فدافن