کلیدواژه‌ها = دانش آموزان
ویژگی های روان سنجی عزت نفس روزنبرگ

دوره 10، شماره 40، خرداد 1401

فاطمه ضیایی؛ حوریه قنبری


تبیین نقش خلاقیت و سبک های تفکر با پیشرفت تحصیلی با میانجی‌گری انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان

دوره 9، شماره 34، آذر 1399، صفحه 57-81

حمید همرنگ؛ افسانه قنبری پناه؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی؛ مژگان سپاه منصور


فرم کوتاه مقیاس شناور بودن: تعیین ساختار عاملی و اعتبار‌یابی مقیاس

دوره 8، شماره 31، اسفند 1398، صفحه 109-126

فاطمه هاتف نیا؛ فریبرز درتاج؛ احمد علی پور؛ نورعلی فرخی


ویژگی های روان‌سنجی مقیاس عادت های مطالعه در دانش آموزان دختر

دوره 8، شماره 29، شهریور 1398، صفحه 83-105

اعظم توکلی؛ افسانه قنبری پناه؛ مهدی قربانخانی؛ محمود زیوری


بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه اشتیاق تحصیلی فردریکز در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم

دوره 7، شماره 28، خرداد 1398، صفحه 23-42

قدرت اله باقری؛ احمد غضنفری؛ فریبرز نیکدل