کلیدواژه‌ها = هنجاریابی
(BCSS) تعیین ویژگی های روانسنجی مقیاس کوتاه طرحواره های بنیادین

دوره 10، شماره 37، شهریور 1400

زهرا حسین پور؛ آدیس کراسکیان موجمباری


ساخت و هنجاریابی مقیاس سنجش میزان استفاده از اینترنت اشیاء در شرکت‌‌های تجهیزات پزشکی به روش نظریه داده بنیاد

دوره 9، شماره 36، خرداد 1400

خاطره اسمعیلی رنجبر؛ نجلا حریری؛ مژده سلاجقه؛ فهیمه باب الحوائجی


هنجاریابی و کفایت شاخص‌های روان‌سنجی پرسشنامه‌ عزت‌نفس جنسی (SSC)

دوره 9، شماره 34، آذر 1399، صفحه 25-38

مهدی دهستانی؛ لیلا ادب آوازه؛ مهدی رحمانی ملک آبادی؛ علی اصغر فرخزادیان


بررسی ویژگی‏های روان‏سنجی پرسش‏نامه بالینی نوجوانان میلون(MACI)

دوره 8، شماره 32، خرداد 1399، صفحه 81-106

کیقباد منصوری؛ محسن جدیدی؛ مالک میرهاشمی


بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه انگیزه درونی (IMI )

دوره 8، شماره 30، آذر 1398، صفحه 29-44

ناهید حمل دار؛ مسعود گرامی پور؛ بیوک تاجری


ساخت، استانداردسازی و هنجاریابی پرسشنامۀ باجگیری عاطفی

دوره 8، شماره 29، شهریور 1398، صفحه 63-81

سپیده رحمت؛ شیدا سوداگر؛ فرهاد جمهری


بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی مقیاس جو یادگیری ادراک شده (LCQ)

دوره 7، شماره 26، آذر 1397، صفحه 25-33

مریم متقیان؛ مالک میرهاشمی؛ حسن پاشا شریفی


ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه کیفیت زندگی خانواده (FQOL) بر اساس نظریه سؤال- پاسخ(IRT)

دوره 7، شماره 25، شهریور 1397، صفحه 23-37

ابوالفضل قدمی؛ سرورالسادات سیاح؛ فاطمه آزادی


ساخت و هنجاریابی آزمون تشخیص توانایی شناختی کودکان

دوره 6، شماره 22، آذر 1396، صفحه 7-18

مرضیه غلامی توران پشتی غلامی توران پشتی؛ علی دلاور؛ حسن پاشا شریفی؛ نسترن شریفی


هنجاریابی آزمون رضایتمندی از ازدواج

دوره 6، شماره 21، شهریور 1396، صفحه 116-135

علی اکبر صلاحی


اعتباریابی مقیاس تجارب تجزیه‌ای نوجوانان در جامعه ایران

دوره 5، شماره 18، آذر 1395، صفحه 43-62

نیوشا علائیفردزری؛ آدیس کراسکیان