کلیدواژه‌ها = دانشجویان
ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی پرسشنامه سوق دهنده‌ها در دانشجویان ایرانی

دوره 10، شماره 39، اسفند 1400

گشاو شریفی؛ عباس عبداللهی؛ سیمین حسینیان


ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی سنجه‌ی چندوجهی اهمال‌کاری تحصیلی (MMAP) در نمونه‌ای از دانشجویان

دوره 8، شماره 31، اسفند 1398، صفحه 53-77

سهیلا صمدی؛ سید ولی الله موسوی؛ سجاد رضایی؛ بهمن اکبری


ساخت و اعتبار یابی پرسشنامه نگرش به تحصیل و آینده شغلی در بین دانشجویان

دوره 6، شماره 21، شهریور 1396، صفحه 83-115

هاجر تارویردی زاده؛ حسن پاشا شریفی؛ هائیده صابری