کلیدواژه‌ها = توانایی
روایی و پایایی پرسشنامه سواد رایانه‌ای و مقایسه آن در دانشجویان مجازی و غیر مجازی

دوره 4، شماره 16، خرداد 1395، صفحه 1-17

لیلا باقر پور؛ خدیجه ابوالمعالی؛ علی اکبر سیف