کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: تمایز‌یافتگی خود
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ساختار عاملی و اعتباریابی پرسشنامه خود متمایزسازی دریک و مورداک(فرم کوتاه)

دوره 4، شماره 16، بهار 1395، صفحه 1-10

محسن رسولی؛ محمد حسین آسوده؛ فرزانه تمرچی؛ زهرا حسینی