کلیدواژه‌ها = پرستار
ویژگی روان‌سنجی مقیاس اعتماد بیمار نسبت به پرستار

دوره 4، شماره 15، اسفند 1394، صفحه 1-12

رقیه نوری‌پور لیاولی؛ مجتبی حبیبی؛ نیکزاد قنبری؛ علی حسین زاده اسکوئی