کلیدواژه‌ها = پرسشنامه سنجش ابعاد آسیب‌شناسی شخصیت (DAPP-BQ)