کلیدواژه‌ها = معادلات ساختاری
ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان

دوره 4، شماره 14، آذر 1394، صفحه 1-11

لیلا پازوکی؛ رویا کوچک انتظار؛ افسانه قنبری پناه