کلیدواژه‌ها = روایی سازه
ساخت و هنجاریابی اولیه مقیاس میل به رفتارهای پر خطر در میان نوجوانان دختر

دوره 10، شماره 38، آذر 1400

فاطمه پاکی؛ زهرا یوسفی،؛ محسن گل پرور


ساخت و هنجاریابی مقیاس سبک‌های پرخاشگری ورزشی: ابزاری مبتنی بر نظریه شخصیت میلون

دوره 8، شماره 32، خرداد 1399، صفحه 65-80

سیدمحمدرضا علوی زاده؛ ناصر صبحی قراملکی؛ شهرام مامی؛ جهانشا محمدزاده؛ وحید احمدی


ساختار عاملی نسخه دوم مقیاس‌های سنجش هوش رینولدز در دانش آموزان سمپاد

دوره 7، شماره 25، شهریور 1397، صفحه 101-115

سید علی هاشمی؛ کامبیز کامکاری؛ شهره شکرزاده