کلیدواژه‌ها = اعتبار‌یابی
بررسی ساختار عاملی و اعتبار یابی مقیاس سرسختی ذهنی در دانش‌آموزان دبیرستان

دوره 9، شماره 34، آذر 1399، صفحه 39-56

بتول طامه؛ فریبرز درتاج؛ ابوطالب سعادتی شامیر؛ نورعلی فرخی


مشارکت فعّال در مدرسه: تعیین ساختار عاملی و اعتباریابی مقیاس

دوره 4، شماره 14، آذر 1394، صفحه 1-16

محمد حسین خانی؛ عنایت‌ اله زمانپور؛ سیده‏ خدیجه مرادیانی‏دیزه ‏رود