کلیدواژه‌ها = تمایزیافتگی خود
سنجش رضایت زناشویی بر اساس تاب‌آوری و تمایزیافتگی خود

دوره 4، شماره 13، شهریور 1394، صفحه 1-11

آیدا عبادپور؛ سوسن صابر