کلیدواژه‌ها = کلید واژه‌ها: سازگاری زناشوی
تعداد مقالات: 1
1. سنجش اثربخشی پذیرش و تعهد درمانی بر سازگاری زناشویی همسران جانباز شهر تهران

دوره 4، شماره 13، تابستان 1394، صفحه 1-12

عصمت نصیری دشتکی؛ رضوان صالحی؛ مهناز تراب احمدی؛ مژگان نیکنام