کلیدواژه‌ها = شناخت اجتماعی
ویژگی‌های روانسجی مقیاس شناخت اجتماعی در بین دانش آموزان

دوره 10، شماره 39، اسفند 1400

معصومه پاشانجاتی؛ رضا نیک بخش؛ فریده شریفی فر