کلیدواژه‌ها = خودکنترلی
ساخت و بررسی ویژگی‏های روانسنجی پرسشنامه خودکنترلی استفاده از اینترنت در نوجوانان

دوره 9، شماره 36، خرداد 1400، صفحه 7-19

جلیل فتح آبادی؛ سالومه تک تهرانی؛ علی اکبر ارجمندنیا؛ سعید صادقی


بررسی روایی و اعتبار نسخه فارسی پرسشنامه خودکنترلی در دانشجویان

دوره 8، شماره 32، خرداد 1399، صفحه 107-123

منیز آزادمنش؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی؛ اکبر محمدی