کلیدواژه‌ها = تنظیم هیجان
بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی و ساختار عاملی نسخه کوتاه فارسی مقیاس دشواری در تنظیم هیجان

دوره 9، شماره 35، اسفند 1399، صفحه 69-84

هاشم جبرائیلی؛ علیرضا مرادی؛ مجتبی حبیبی


نقش میانجی‌گر تنظیم هیجان در رابطه بین خودکارآمدی، پریشانی روان‌شناختی با کاهش وزن

دوره 8، شماره 29، شهریور 1398، صفحه 143-160

شیرین انصاری مقدم؛ حمید پورشریفی؛ محمدرضا صیرفی؛ مجید ولی زاده