کلیدواژه‌ها = تحلیل عاملی
بررسی ویژگی‌های روا‌ن‌سنجی پرسش‌نامه پذیرش و عمل مربوط به کار (WAAQ)

دوره 10، شماره 39، اسفند 1400

محمدصادق ساریزاده؛ پرویز صباحی؛ فاطمه اکبری


ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی پرسشنامه سوق دهنده‌ها در دانشجویان ایرانی

دوره 10، شماره 39، اسفند 1400

گشاو شریفی؛ عباس عبداللهی؛ سیمین حسینیان


شاخص‌های روانسنجی مقیاس اعتیاد به رسانه اجتماعی

دوره 9، شماره 35، اسفند 1399

عاطفه توحیدی؛ مهرناز آزادیکتا؛ مجید برزگر؛ صدیقه حیدری


ساخت و اعتباریابی پرسشنامه تمایل به مشارکت اجتماعی

دوره 9، شماره 34، آذر 1399، صفحه 7-24

آرنوش درستکار؛ هائیده صابری؛ نسرین باقری


بررسی ویژگی‏های روان‏سنجی پرسش‏نامه بالینی نوجوانان میلون(MACI)

دوره 8، شماره 32، خرداد 1399، صفحه 81-106

کیقباد منصوری؛ محسن جدیدی؛ مالک میرهاشمی


فرم کوتاه مقیاس شناور بودن: تعیین ساختار عاملی و اعتبار‌یابی مقیاس

دوره 8، شماره 31، اسفند 1398، صفحه 109-126

فاطمه هاتف نیا؛ فریبرز درتاج؛ احمد علی پور؛ نورعلی فرخی