کلیدواژه‌ها = تحلیل عاملی (اکتشافی و تاییدی)
اعتباریابی مقیاس تجارب تجزیه‌ای نوجوانان در جامعه ایران

دوره 5، شماره 18، آذر 1395، صفحه 43-62

نیوشا علائیفردزری؛ آدیس کراسکیان